نویسنده = ������������ �������� ������������
تبیین الگوی پویای رفتار مصرف‌کننده آنلاین: ترکیبی از پدیدارشناسی و نگاشت‌های شناختی فازی

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 159-177

امیر مانیان؛ بابک سهرابی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ سیدمحمدرضا ناصرزاده؛ بابک اخگر


شناسایی مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت های کارگزاری با استفاده از روش آنتروپی شانون

دوره 11، شماره 13، اسفند 1391

علی اصغر ساجدی فر؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ طهمورث حسنقلی پور


ارائه چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی با رویکرد نقشه شناختی

دوره 10، شماره 8، آذر 1390

طهمورث حسنقلی پور؛ سیدرضا سید جوادین؛ احمد روستا؛ امیر خانلری