نویسنده = �������� ������ ������ ������ ��������
الگوی مدیریت راهبردی بازاریابی سیاسی در ایران

دوره 10، شماره 8، آذر 1390

سید علی اکبر افجه ای؛ مهدی خادمی گراشی