نویسنده = ������������ ������������ ��������������
الگوی مفهومی دوسطحی عوامل تعیین کننده عملکرد نیروی فروش

دوره 11، شماره 10، خرداد 1391

شهریار عزیزی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ احمد روستا