نویسنده = ������������ ������ ��������������
بررسی اثر تعدیل کننده جنسیت بر قصد خرید اینترنتی

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

منیژه قره چه؛ محمد مقدسی؛ سید حمیدرضا عظیمی