نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تبیین هم راستایی عناصر سازمانی و الگوی مسیر پیشرفت شغلی مدیران مبتنی بر نقاط مرجع راهبردی

دوره 11، شماره 12، آذر 1391

اکرم هادیزاده مقدم؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ نسرین جزنی؛ مرجان فرجیان