نویسنده = ������ �������� �������������� ����������������
تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بانک ها: نقش میانجی بازارگرایی

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 29-47

عادل آذر؛ محّمدرضا تقی زاده جورشری؛ محمد تأخیره