نویسنده = ������������������ �������� ��������
تأثیر ارتباطات برند مصرف‌کننده بر بشارت برند

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 159-175

محمد رحیم اسفیدانی؛ امیر حسین عباسی