نویسنده = �������������������� ������������
طراحی مدل ارزش‌آفرینی چابک در صنایع کوچک و متوسط ایران

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402

10.52547/jbmp.2023.230750.1466

شادی عرفای جمشیدی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ محمد آقایی داغلیان؛ کریم اسگندری


مقایسه رویکردهای ارتباطی و مشاهده ای در سنجش اثربخشی تبلیغات

دوره 17، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 31-50

سپیده نصیری؛ مسعود کیماسی؛ نگار سماک نژاد؛ طهمورث حسنقلیپور