نویسنده = محمد صالح ترکستانی
تحلیل گفتمان بازاریابی جوامع دور از وطن

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 49-71

10.48308/jbmp.2023.103418

محمد صالح ترکستانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ کبری بخشی زاده برج؛ پدرام جاهدی


طراحی مدل رفتار هم آفرینی برند با مشتری با تاکید بر پیش آیندها، عوامل و پس آیندها

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 71-94

10.52547/jbmp.21.49.71

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ محمد صالح ترکستانی؛ ملیحه اسلامی پناه