نویسنده = محمدرضا حمیدی‌زاده
طراحی و تبیین الگوی برندسازی مراکز تجاری در ایران

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 31-52

هادی کمیلی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ بهمن حاجی‌پور؛ شهریار عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی