نویسنده = ������������ ������������ ������������������
عوامل موثر بر نگرش تعمیم برند و تاثیر تبلیغات بر رفتار مصرف کننده

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 159-174

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ زینب زارع‌پور