نویسنده = ������ �������������� ������ ������
ارائه چهارچوبی برای مدلسازی بانکداری شرکتی در ایران

دوره 16، شماره 32، اسفند 1396

تینا باقری؛ علی دیواندری؛ سید رضا سید جوادین