نویسنده = ������������ �������������� ������������
بافت پردازی و مفهوم پردازی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه (مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک ایران)

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 13-30

امیر محمد کلابی؛ محمد رضا زالی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ مهران رضوانی