نویسنده = ���������� ���������� ��������
الگوسازی عوامل اثرگذار بر قابلیت نوآوری در صنعت مواد غذایی

دوره 15، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 33-48

مهدی حقیقی کفاش؛ بهمن حاجی پور؛ نادر مظلومی