نویسنده = ���������� �������������� �������� ������
طراحی مدل بازاریابی پایداری در صنعت بانکداری ایران

دوره 20، شماره 47، آبان 1400، صفحه 88-110

10.52547/jbmp.20.47.88

رضا انوشه ئی؛ محمدرضا کریمی علویجه؛ نادر غریب نواز؛ الهام فریدچهر


رابطه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان در بانک

دوره 16، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 89-108

محمد رضا کریمی علویجه؛ طیبه محمد امینی