نویسنده = �������������������� ��������
نوسازی راهبُردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 31-48

اسدا... کردنائیج؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه؛ مهدی آقازیارتی