نویسنده = ���������������� ���������� ��������
الگوی عوامل مؤثر بر انگیزه گردشگران پزشکی برای ورود به ایران

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 49-66

اکرم هادیزاده مقدم؛ محمدحسین زاهدیان نژاد؛ رضا قنبرزاده میاندهی؛ سینا فخارمنش