نویسنده = �������������� ����������������
الگوی کارآفرینی راهبردی با رویکرد مدیریت منابع انسانی: نقش واسطه‌ای تبادل دانش

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 141-158

غلامعلی طبرسا؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ محمدجواد نائیجی