نویسنده = ������������������ ��������������������
تبیین الگوی پویای رفتار مصرف‌کننده آنلاین: ترکیبی از پدیدارشناسی و نگاشت‌های شناختی فازی

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 159-177

امیر مانیان؛ بابک سهرابی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ سیدمحمدرضا ناصرزاده؛ بابک اخگر