نویسنده = �������������� ������ ������������ ����������
بررسی تأثیر صمیمیت در شکل‌گیری نیات رفتاری مشتریان بیمه نسبت به خدمات جدید: نقش میانجی باور و نگرش

دوره 19، شماره 43، آبان 1399، صفحه 171-196

10.29252/jbmp.19.43.171

مهیار محقق منتظری؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری