نویسنده = ������������������ �������� ������������
ارتباط بین اثربخشی تبلیغات و ارزش ویژه نام تجاری: مورد مطالعه تبلیغات لوازم خانگی سامسونگ

دوره 12، شماره 15، شهریور 1392

بهرام رنجبریان؛ ارزو خورسندنژاد؛ سیده معصومه عبداللهی