نویسنده = �������������� ���������� ���������� ��������
ارائه الگوی توسعه خدمات جدید در نظام بانکی با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 177-197

شهریار عزیزی؛ محسن امینیان صومعه کوچک