نویسنده = ���������������� ����������
کاربرد نظریه روانشناسی سازه‏های شخصی در اکتشاف ابعاد معنای برند

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 13-29

محسن نظری؛ علی دیواندری؛ محمدرضا حمیدی‏ زاده؛ اشکان الهیاری


تأثیر مزایای رابطه ای بر تشویق مشتریان برای مشارکت در ارتباط توصیه ای (موردمطالعه: مشتریان بانک ملت)

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 67-86

میراحمد امیرشاهی؛ مجتبی براری؛ اشکان الهیاری؛ هاجر کریمی