نویسنده = ������������������������ ��������������
تاثیر روابط بیرونی مدیران ارشد بر مزیت رقابتی، مورد مطالعه صنعت ساختمان

دوره 13، شماره 20، آذر 1393، صفحه 31-48

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ اسدالله کردنائیج