نویسنده = ������������������ ���������� ��������������
بررسی نقش سبکهای تصمیم گیری مصرف کننده بر فرآیند خرید در میان بانوان شاغل

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 49-66

منیژه قره‌چه؛ الهام السادات میرهاشمی