نویسنده = �������������������� ������ ����������������
بررسی تأثیر محیط فروشگاه بر خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 123-140

جمشید سالار؛ سید ابوالفضل ابوالفضلی