نویسنده = ���������� ������������ ��������
خوانش لاکانی از میل مصرف‌کننده در ساحت‌های خیالی و نمادین

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402

10.52547/jbmp.2023.230115.1448

مهدی خادمی گراشی؛ حسین علی پور؛ مسعود چیت ساز


تأثیر محتوای احساسی پیام های تبلیغاتی بر نیات خرید کودک:

دوره 16، شماره 31، آذر 1396، صفحه 103-118

مهدی خادمی گراشی؛ مهناز نوروزی


تحلیل محتوی و استنادی مقاله‌های علمی پژوهشی بازاریابی در ایران

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 141-158

مهدی خادمی گراشی؛ سید محمدصادق اسحاقی؛ محمدابراهیم خسروی