نویسنده = ������������ ����������������������
تحلیل محتوی و استنادی مقاله‌های علمی پژوهشی بازاریابی در ایران

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 141-158

مهدی خادمی گراشی؛ سید محمدصادق اسحاقی؛ محمدابراهیم خسروی