نویسنده = ������ ���������������� ��������������
بررسی نگرش مشتری در مورد اهداف و ابعاد‌ مشارکت برند

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 159-176

اسماعیل شاه طهماسبی؛ مجتبی کریمیان