نویسنده = ������������������ ���������� ��������������
بررسی تأثیر ابعاد محتوایی سازمان بر هوشمندی رقابتی مطالعه ای در صنایع کاشی استان یزد

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 49-66

سید محمد طباطبایی نسب؛ ربابه السادات پورهاشمی