نویسنده = �������������� ������������
قدرت، قدرت جبرانی و قابلیت جایگزینی در کانال های بازاریابی: مطالعه موردی، هنر - صنعت فرش دستباف ایران

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 87-106

شهریار محسنین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ حمید‌رضا حسن‌زاده کریم آباد؛ حسین خنیفر