نویسنده = �������� ������������������ ��������
عوامل مؤثر بر قصد برندگریزی از طریق نگرش مشتری به برندگریزی با تأکید بر برندهای چینی

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 69-85

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی


شناسایی و طبقه بندی ویژگی های فروشندگان لوازم خانگی بر اساس نظر مشتریان

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 107-122

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی