نویسنده = ���������� ������������ ������ ����������
تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 123-140

امیر کارگر سامانی؛ اسدالله کرد نائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ سید مسعود موسوی شفایی