نویسنده = ������������ �������������� ��������
معیارهای موثر در ارزیابی الگوهای کسب‌وکار الکترونیکی

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 69-86

امیر مانیان؛ بابک سهرابی یورتچی؛ مژده صدیقی