نویسنده = ����������������������� ��������������
تاثیر مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی و موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 123-139

عباسعلی حاجی‌کریمی؛ المیرا کریم‌نژاد