نویسنده = ������������ ����������������
تبیین همسویی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه و تأثیر آن بر عملکرد پروژه

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 49-67

هانی اربابی؛ حسن دانایی‌فرد؛ محمدحسین صبحیه؛ سید محمد اعرابی