نویسنده = ����������� ���������� ����������
ارتباط توزیع قدرت میان واحدهای بازاریابی و فروش با عملکرد تجاری

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 105-122

مصطفی قاضی‏ زاده؛ عبدالرضا بیگی‏ نیا؛ رقیه روشن‏ قیاسی