نویسنده = �������������� �������� ��������
صدای کارمند: بمب ساعتی یا سفیران برند؟ (بررسی اثر صدا بر تعهد کارمندان)

دوره 16، شماره 31، آذر 1396، صفحه 119-139

زینب میرزایی؛ عادل آذر (نویسنده مسئول)؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمد مهدی جواهری