نویسنده = �������������������� ��������������
ارزیابی رویکرد منطقی و احساسی مشتریان در ارزشگذاری برند

دوره 16، شماره 32، اسفند 1396

احمد روستا؛ سلمان عیوضی نژاد؛ محمدرضا بلورپارسا