نویسنده = �����������������****�� ������
پیشایندهای گرایش‌های سبز و نقش آن در ایجاد پیامدهای مشتری

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 28-48

سید حمید خداداد حسینی؛ مجتبی کریمیان*؛ شهرام جمالی؛ علی هاشم‎زهی****