نویسنده = �������� ��������*** ������������ ������
بررسی عامل میانجی اشتیاق برند در تأثیر شخصیت برند بر وفاداری برند

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 103-116

علی صنایعی؛ سید مهدی میرمهدی*؛ رضا صالح زاده*** چکیده