نویسنده = �������������������*�� ��������
تأثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد با میانجی‌گری ارزش ادراک ‌شده

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 157-175

رحمت‌ا... قلی پور؛ هاشم اقازاده؛ الهه بخشی‌زاده*