نویسنده = ���������������� ��������
تأثیر دوگانگی بازارگرایی و دوگانگی نوآوری بر عملکرد بنگاه

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 13-32

ایدا شیوا؛ هاشم اقازاده؛ علی حیدری


تأثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد با میانجی‌گری ارزش ادراک ‌شده

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 157-175

رحمت‌ا... قلی پور؛ هاشم اقازاده؛ الهه بخشی‌زاده*