نویسنده = ������ ������ ��������
مرور نظام مند پیامدهای سبزنُمایی

دوره 21، شماره 51، آبان 1401، صفحه 71-100

10.52547/jbmp.2023.227369.1343

مهسا جندقی؛ محمود نادری بنی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ مهدی سبک رو