نویسنده = �������� ���������������� ��������
تاثیر ابعاد شخصیتی خریداران بر فعالیت تبلیغات کلامی

دوره 16، شماره 32، اسفند 1396

نگین احقر بازرگان؛ هادی تیموری؛ آذرنوش انصاری