نویسنده = �������������� ����������
اثر برندگرایی بر ارزش ویژه داخلی برند

دوره 16، شماره 32، اسفند 1396

بهاره اصانلو؛ محسن قبه ای؛ پدرام فضلی نژاد


تأثیر اینرسی دانش و شدت کارآفرینی بر عملکرد برند

دوره 15، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 45-62

بهاره اصانلو؛ سهیلا خدامی