نویسنده = ���������������� ��������*�� ��������
الگوی برند بنیادین مبتنی بر ارزش پیشنهادی برند به مشتریان و کارکنان در سازمان‎های چابک ایرانی

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 13-30

بابک مرادی؛ نسرین جزنی؛ اکبر عالم تبریز؛ اکرم هادیزاده مقدم*