نویسنده = ������������ �������� ��������
عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید برندهای لوکس

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 69-88

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد مهدی احمدی