نویسنده = ������������ ������ ��������
طراحی مدل هویت برند در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397

زهرا برزگرترمی؛ سید مهدی جلالی؛ فریز طاهری کیا


طراحی الگوی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط بر مبنای رویکرد رفتاری مدیران در ایران

دوره 17، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 101-120

هاجر معیری فرد؛ سید مهدی جلالی؛ صمد کریم زاده


عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید بیشتر در صنعت بیمه

دوره 16، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 111-124

سید مهدی جلالی؛ اعظم منصوری