نویسنده = ������������������ ����������
راهبرد فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش

دوره 16، شماره 31، آذر 1396، صفحه 13-30

منیژه قره چه؛ احمد روستا؛ مسعود جاویدانی